Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jawna, komandytowo-akcyjna, komandytowa, partnerska, akcyjna


Oferujemy obsługę i pomoc:

- w sporządzeniu umowy spółki, aktu założycielskiego czy statutu spółki,

- w wypełnieniu obowiązków w ramach postępowania rejestracyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), łącznie z zastępstwem w postępowaniu sądowym o wpis w KRS.


Oferujemy doradztwo w wyborze optymalnej dla danej działalności:

- formy prowadzenia działalności,

- formy opodatkowania.


1. Sporządzenie umowy spółki, aktu założycielskiego, statutu

Zakładanie spółki wiąże się m.in. z potrzebą sporządzenia umowy, statutu, aktu założycielskiego spółki. Akty powołujące spółkę regulują prawa i obowiązki wspólników oraz opisują sposób funkcjonowania spółki.


2. Przeprowadzenie procedury rejestracyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka prawa handlowego podlega obowiązkowi wpisu w KRS. Zgłoszenie wniosku o wpis odbywa się na urzędowych formularzach. Postępowanie o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym jest postępowaniem prowadzonym przez właściwy sąd - właściwy ze względu na siedzibę powoływanego podmiotu.


3. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej

Wybór formy działalności gospodarczej jest zasadniczą kwestią wpływającą na sposób prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialność prawną za zobowiązania z działalności gospodarczej, obowiązki i uprawnienia podatkowe oraz wiele innych kwestii. 

Przyszły przedsiębiorca może zasadniczo wybrać prowadzenie działalności jako osoba fizyczna w imieniu własnym i na własny rachunek, również jako wspólnik spółki cywilnej albo przez powołanie innego podmiotu, zwłaszcza spółki prawa handlowego: spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej.

Możliwe jest również niejako pośrednie prowadzenie działalności gospodarczej przez uczestniczenie w działalności gospodarczej innych osób, co jest możliwe przez powołanie spółki cichej, czy innej formy pasywnej inwestycji w działalność gospodarczą innego podmiotu.


4. Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Wybór formy opodatkowania zależy od formy działalności gospodarczej i od rodzaju prowadzonej działalności. Osoby prawne podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych. Osoby fizyczne mogą wybrać opodatkowanie na podstawie tzw. zasad ogólnych, w formie podatku liniowego, zryczałtowanego podatku dochodowego, karty podatkowej. 


5. VAT - zwolnienie  lub opodatkowanie

Wybór między zwolnieniem od podatku VAT a opodatkowaniem podatkiem VAT od początku działalności zależy od rodzaju działalności gospodarczej. W większości przypadków przyszły przedsiębiorca może zdecydować się na zwolnienie od podatku VAT przysługujące do daty osiągnięcia obrotu określonego przez ustawę. W przypadku niektórych rodzajów działalności wybór zwolnienia nie jest możliwy i od początku działalności gospodarczej przędsiębiorca podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

© Kancelaria Prawna 'ipsa lex', tel.: 22–22 66 000