Prawo gospodarcze - obsługa podmiotów gospodarczych


Zapewniamy usługi i pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego:

- w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w sprawach należności za faktury, także w postępowaniu przed sądem,

- przez zastępstwo przed urzędem skarbowym i innymi urzędami administracji,

- przez zastępstwo przed sądem w sprawach gospodarczych,

- w zamykaniu i likwidacji działalności gospodarczej.1. Umowy, rachunki, faktury VAT i należności za faktury

Trasakcje zawierane przy prowadzeniu działalności gospodarczej stanowią zasadniczą sferę działalności każdego przedsiębiorcy. 

W razie sporu odnośnie transakcji decydujące znaczenie ma umowa łącząca strony transakcji, ale również okoliczności niewykonania zobowiązania.

Spór między kontrahentami w takiej sytuacji skupia się zwykle na kwestii zapłaty i braku zapłaty za sprzedane towary czy usługi.


prawo_gospodarcze_obsluga_firm_faktura_vat_spolki_prawo_spolek_KRS_spolka_cicha_jawna_spolka_komandytowa_spzoo_akcyjna_spolka_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia_zakladanie_spolek_wklady_aport_zbycie_udzialow_kancelaria_prawna_radca_prawny_adwokat

Zapłata za fakturę może być dochodzona przed sądem, przy czym skuteczność dochodzenia należności przed sądem nie zależy wyłącznie od sposobu wykonywania umowy przez jedną stronę. Zwykle na stronach spoczywa obowiązek współdziałania, a przez to brak zapłaty nie musi automatycznie  przesądzać o zasadności roszczenia o zapłatę.


2. Prawo gospodarcze i sprawy gospodarcze

Sprawy o zapłatę co oczywiste nie wyczerpują różnorodności spraw i problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z nawiązywaniem stosunków z wieloma podmiotami: kontrahentami, konsumentami, pracownikami, z organami administracji. Prawem gospodarczym można określić prawo regulujące sytuację przedsiębiorców oraz ich stosunki z innymi przedsiębiorcami, ale także i innymi podmiotami.


3. Działalność regulowana, zezwolenia, koncesje, licencje, uprawnienia zawodowe

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wymaga uzyskania zezwolenia, koncesji czy licencji. Ponadto warunkiem prowadzenia działalności objętej wykonywaniem określonych zawodów jest uzyskanie i posiadanie przepisanych przez prawo kwalifikacji zawodowych.


4. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej jest w pewnych przypadkach niemożliwe z uwagi na zakazy prawne związane z pełnieniem określonej funkcji czy z wydanym orzeczeniem sądowym.


W przypadkach istnienia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej możliwe są inne formy inwestowania i działania podobne do prowadzenia działalności gospodarczej.


5. Zamykanie i likwidacja działalności gospodarczej, zbycie przedsiębiorstwa

Zakończenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uregulowania stosunków przedsiębiorcy z innymi podmiotami, w tym w sferze podatkowej.

Jednym ze sposobów zakończenia działalności gospodarczej może być sprzedaż lub inna forma zbycia przedsiębiorstwa, czy zbycie udziałów w przypadku spółek.

© Kancelaria Prawna 'ipsa lex', tel.: 22–22 66 000