Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Zapewniamy usługi i pomoc prawną z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych:

- przygotowanie umów, regulaminów i innych dokumentów,

- weryfikacja rozwiązań przyjętych w przedsiębiorstwie i dokumentów używanych w przedsiębiorstwie pod względem zgodności z prawem,

- reprezentacja w postępowaniach, m.in. prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną,

- reprezentacja w postępowaniach przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych.1. Stosunek pracy, umowa o pracę, telepraca, rozwiązanie stosunku pracy

prawo_pracy_prawo_ubezpieczen_spolecznych_zus_wypowiedzenie_pracownika_odpowiedzialnosc_za_mienie_powierzone_kancelaria_prawna_radca_prawny_adwokat_warszawa

Stosunek pracy powstaje przez zawarcie umowy między pracodawcą i pracownikiem oraz na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. Przygotowanie stosunku pracy, w fazie nawiązania stosunku pracy, zabezpiecza prawidłowość realizacji uprawnień i obowiązków pracownika i pracodawcy względem siebie.
Telepraca jest szczególną formą zatrudnienia i wymaga zawarcia właściwej umowy.

Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić przez wypowiedzenie jednej ze stron stosunku pracy, za porozumieniem obu stron, a także przez złożenie oświadczenia jednej ze stron o rozwiązaniu stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia.


2. Odpowiedzialność za naruszenie praw i obowiązków przez strony stosunku pracy

Rozwiązanie stosunku pracy bez wystąpienia podstaw przewidzianych przez prawo pracy wiąże się z określonymi konsekwencjami, takimi jak obowiązek przywrócenia do pracy czy obowiązek zapłaty odszkodowania w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

Osobnym zagadnieniem jest odpowiedzialność porządkowa oraz materialna pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy oraz odpowiedzialność za mienie powierzone.


Odpowiedzialność porządkowa pracownika może być konsekwencją nieprzestrzegania przez pracownika: ustalonej organizacji i porządku pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Odpowiedzialność za mienie powierzone dotyczy mienia powierzonego pracownikowi w związku z wykonywaną przez niego pracą. Uszczerbek w mieniu powierzonym rodzi zasadniczo obowiązek pracownika do naprawienia szkody w pełnej wysokości.


3. Umowy, regulaminy

Zatrudnianie pracowników i stosunki pracy wiążą się z koniecznością przygotowania umów, regulaminów i innych właściwych dokumentów. W szczególności można wymienić: umowa o pracę, oświadczenie o wypowiedzeniu, oświadczenie o wypowiedzeniu zmieniającym, oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia, porozumienie stron, umowa o materialnej odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone, umowa o wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, umowa o zakaz konkurencji. 


4. Inne stosunki quasi-pracownicze

prawo_pracy_prawo_ubezpieczen_spolecznych_zus_wypowiedzenie_pracownika_odpowiedzialnosc_za_mienie_powierzone_warszawa_kancelaria_prawna_radca_prawny_adwokat

Umowa o pracę jest jedną, ale nie jedyną podstawą świadczenia pracy w szerokim znaczeniu. 

Wymienić można wykonywanie określonych prac na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, innych umów o świadczenie usług, czy też umowy dotyczącej pracy tymczasowej.


5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenie za pracę, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta, odprawa rentowa, emerytalna, czy pośmiertna są zasadniczymi świadczeniami związanymi z wykonywaniem pracy. Innego rodzaju świadczeniami są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.


6. Spory i roszczenia

Spory powstające w związku ze stosunkiem pracy są poddawane rozstrzygnięciu sądów pracy.


Ponadto, spory powstające w związku ze stosunkiem pracy mogą być rozpatrywane w postępowaniu pojednawczym przed Komisją pojednawczą powołaną wspólnie przez pracodawcę i zakładową organizację związkowa, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - przez pracodawcę, po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników.

7. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna i inne służby

Pracodawca oraz m.in. jego stosunki z pracownikami podlegają nadzorowi i kontroli właściwych organów administracji, zwłaszcza Państwowej Inspekcji Pracy czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozstrzygnięcia wydane w wyniku kontroli podlegają zaskarżeniu w postępowaniu administracyjnym oraz zaskarżeniu do sądu administracyjnego.


8. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

Prawo ubezpieczeń społecznych reguluje m.in. zasady przyznawania rent i emerytur, a także innych świadczeń.

© Kancelaria Prawna 'ipsa lex', tel.: 22–22 66 000