Sprawy sądowe - sądy powszechne i administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Skarga do Strasbourga


Zapewniamy usługi i pomoc prawną:

- przez zastępstwo w postępowaniach sądowych (pozwy, wnioski, apelacje, skargi kasacyjne, konstytucyjne, itd.),

- przez zastępstwo w postępowaniach przed organami administracji,

- przez zastępstwo w postępowaniach przed sądami polubownymi,

- przez zastępstwo w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu.pozew_apelacja_skarga_adwokat_radca_prawny_kasacja_sprawy_sadowe_skarga_do_strasbourga_skarga_konstytucyjna_skarga_kasacyjna

1. Sądy powszechne i Sąd Najwyższy

Zakres prowadzonych spraw obejmuje m.in.:

- postępowania dotyczące roszczeń pieniężnych,

- postępowania dotyczące odszkodowań z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej (niewykonanie lub nienanależyte wykonanie umów, czyny niedozwolone, w tym przy wykonywaniu władzy publicznej, bezpodstawne wzbogacenie),

- postępowania dotyczące nieruchomości, robót budowlanych, itd.,

- postępowania dotyczące działów majątku, zniesienia współwłasności,

- postępowania w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych,

- postępowania dotyczące spółek, m.in. sporów między wspólnikami, odpowiedzialności za zobowiązania spółki, czynności przed Krajowym Rejestrem Sądowym,

- postępowania przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych,

- postępowania zabezpieczające i egzekucyjne,

- postępowania upadłościowe i naprawcze.2. Postępowanie administracyjne i sądy administracyjne (Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny)

Zakres prowadzonych spraw obejmuje m.in.:

- postępowania z zakresu prawa podatkowego i celnego, w tym dotyczące opłat i innych danin,

- postępowania z zakresu prawa budowlanego i planowania przestrzennego,

- postępowania dotyczące nieruchomości, dróg, wywłaszczeń,

- postępowania z zakresu egzekucji administracyjnej,

- postępowania dotyczące koncesji i zezwoleń.


3. Sąd polubowny

Zakres prowadzonych spraw obejmuje też postępowania przed sądami polubownymi oraz przed sądem powszechnym ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego.


4. Trybunał Praw Człowieka (Strasbourg)

Zakres prowadzonych spraw obejmuje także reprezentację w postępowaniu przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu. Skarga do Strasbourga zasadniczo przysługuje po wyczerpaniu środków zaskarżenia w kraju, w przypadku naruszenia praw człowieka gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka.

© Kancelaria Prawna 'ipsa lex', tel.: 22–22 66 000