Spółki i prawo spółek, Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) Inne podmioty, Fundacja, Stowarzyszenie, Spółka cicha


Zapewniamy usługi i pomoc w sprawach spółkowych, m.in.:

- w zakładaniu spółek, w przekształceniach, łączeniu, likwidacji spółek,

- w sprawach między wspólnikami, między wspólnikami i innymi osobami a spółką, 

- w zbywaniu, umarzaniu udziałów i akcji,

- w sprawach dotyczących odpowiedzialności za zobowiązania spółki,

- przez zastępstwo przed sądem, w tym w postępowaniach o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).


A nadto zapewniamy obsługę i pomoc prawną:

- w zakładaniu innych podmiotów, jak stowarzyszenie, fundacja, itd.

- także przez zastępstwo przed sądem o wpis w KRS.


1. Spółki handlowe

spolki_fundacja_stowarzyszenie_Krajowy_Rejestr_Sadowy_KRS_spolka_cicha_jawna_spolka_komandytowa_partnerska_spzoo_spolka_zoo_akcyjna_spolka_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia_zakladanie_spolek_rejestracja_krs_wklady_kancelaria_prawna_radca_prawny_adwokat

Wybór formy spółki i zakładanie spółki
Kodeks spółek handlowych reguluje powoływanie spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. 


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna są spółkami kapitałowymi, w których wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki zasadniczo tylko majątkiem spółki. 

W pozostałych spółkach odpowiedzialność wspólników może wykraczać poza granice wyznaczone majątkiem spółki. 

Zakładanie spółki wiąże się m.in. z potrzebą sporządzenia umowy, statutu, aktu założycielskiego spółki oraz zgłoszeniem wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Wkłady, aporty i inne formy finansowania działalności spółki
Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów, które stanowią jedną z podstawowych form finansowania działalności spółki. Możliwe są także inne formy finansowania działalności spółki przez wspólników, m.in. pożyczka, poręczenie, itd.


Przekształcenia, łączenie i likwidacja spółki
Spółka może podlegać przekształceniu w inną spółkę, łączeniu z inną spółkę, a także podziałowi.

Rozwiązanie spółki, wystąpienie i wyłączenie wspólnika
W określonych okolicznościach możliwe jest rozwiązanie spółki oraz wyłączenie czy wystąpienie wspólnika.

Zbywanie i umarzanie udziałów
Zakończenie przez wspólnika uczestniczenia w spółce może nastąpić przez zbycie lub umorzenie udziałów w spółce.

Odpowiedzialność wobec spółki i za zobowiązania spółki
W określonych okolicznościach wspólnicy, członkowie zarządu, itd. mogą odpowiadać za zobowiązania spółki. Określone osoby ponoszą też odpowiedzialność wobec spółki.

Zagadnienia podatkowe
Opodatkowaniu podlegają przychody spółki, jak i wspólników. W zależności od źródeł przychodów podlegają one różnym podatkom, zwłaszcza podatkowi od osób prawnych, podatkowi od osób fizycznych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych.


spolki_fundacja_stowarzyszenie_Krajowy_Rejestr_Sadowy_KRS_spolka_cicha_jawna_spolka_komandytowa_partnerska_spzoo_spolka_zoo_akcyjna_spolka_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia_zakladanie_spolek_rejestracja_krs_aport_kancelaria_prawna_radca_prawny_adwokat

2. Inne spółki

Oprócz spółek z Kodeksu spółek handlowych,  możliwe jest powołanie innych spółek takich jak spółka cywilna, spółka cicha, spółka europejska, spółka wodna.


Spółka cywilna jest spółką regulowaną przez Kodeks cywilny, spółką która może być powołana dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego wspólników, nie tylko celu zarobkowego.


Spółką cichą określa się umowę między wspólnikiem "cichym", który za wkład na rzecz wspólnika "jawnego" uczestniczy w zyskach przedsiębiorstwa.


Spółka europejska jest powoływana w oparciu o prawo wspólnotowe. Spółka europejska jest odpowiednikiem krajowej spółki akcyjnej.

Spółka wodna jest spółką powoływaną na podstawie Prawa wodnego w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami.

3. Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie

Fundacja jest podmiotem, który może być powołany przez fundatora dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych.


Stowarzyszenie jest organizacją osób, która może być powołana dla realizacji wspólnych celów czy zainteresowań.


Spółdzielnia jest podmiotem, który może być powołany w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w interesie zrzeszonych członków. Przykładowo można wskazać spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie rolne, spółdzielnie inwalidzkie, czy spółdzielnie pracy.


4. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Wpisowi w KRS podlegają spółki handlowe oraz niektóre inne podmioty, m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie.


Wpisy do KRS są dokonywane w toku postępowania rejestrowego prowadzonego przez właściwy sąd rejonowy gospodarczy (sąd rejestrowy).

© Kancelaria Prawna 'ipsa lex', tel.: 22–22 66 000