Prawo autorskie - osobiste i majątkowe prawa autorskie


Zapewniamy usługi i pomoc prawną:

- w sprawach dotyczących praw autorskich,

- w zakresie reprezentacji przed sądami i innymi organami.1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

• System ustawowy

Powszechnie obowiązującym systemem regulującym problematykę praw autorskich jest ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa określa przedmioty, podmioty oraz treść praw autorskich i pokrewnych. 


prawo_autorskie_osobiste_majatkowe_prawa_autorskie_utwor_przeniesienie_majatkowych_praw_autorskich_ochrona_utworu_dozwolony_uzytek_kancelaria_prawna_radca_prawny_adwokat_warszawa

• Utwór

Zasadniczym przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, który określa się jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 


Ustawa wymienia przykładowe i najbardziej typowe utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe)

2) plastyczne

3) fotograficzne 

4) lutnicze

5) wzornictwa przemysłowego

6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne

7) muzyczne i słowno-muzyczne

8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne

9) audiowizualne (w tym filmowe).


• Twórca

Podmiotem praw autorskich jest zasadniczo twórca. 

Twórcy przysługują autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe.


• Dozwolony użytek chronionych utworów

Ustawa o prawie autorskim reguluje dozwolony użytek z praw autorskich przez inne osoby, w zasadzie bez zezwolenia twórcy. Korzystanie z praw autorskich w zakresie dozwolonego użytku oznacza także brak obowiązku zapłaty wynagrodzenia twórcy wykorzystywanego utworu.


• Przejście autorskich praw majątkowych

Autorskie prawa majątkowe są zbywalne, a więc przenoszalne na inne osoby. Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana licencją, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej określone.


• Prawa pokrewne

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazuje także prawa pokrewne, zaliczając do nich: prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do nadań programów, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.


2. Inne systemy dotyczące praw autorskich

Oprócz ustawowego systemu, istnieją inne systemy z określonymi regułami korzystania z praw autorskich, pośród których wymienić można Creative Commons.

© Kancelaria Prawna 'ipsa lex', tel.: 22–22 66 000