Fundacja, Stowarzyszenie, Inne organizacje


Oferujemy obsługę i pomoc:

- w sporządzeniu aktu założycielskiego, statutu i uchwał organów powoływanych podmiotów, m.in. stowarzyszenia,  fundacji,  związku stowarzyszeń,  spółdzielni, itd.

- w wypełnieniu obowiązków w ramach postępowania rejestracyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), łącznie z zastępstwem w postępowaniu sądowym o wpis w KRS.


1. Sporządzenie aktu założycielskiego, statutu i uchwał organów powoływanych podmiotów

Zakładanie stowarzyszenia, fundacji czy innego podmiotu wiąże się m.in. z potrzebą sporządzenia aktu założycielskiego czy statutu, ale także odpowiednich uchwał organów powoływanych podmiotów. Wskazane akty warunkują powołanie podmiotu i zasady funkcjonowania podmiotu oraz osób działających w ramach podmiotu czy na rzecz podmiotu.


2. Przeprowadzenie procedury rejestracyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Stowarzyszenie, fundacja i niektóre inne podmioty podlegają obowiązkowi wpisu w KRS. Zgłoszenie wniosku o wpis odbywa się na urzędowych formularzach. Postępowanie o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym jest postępowaniem prowadzonym przez właściwy sąd - właściwy ze względu na siedzibę powoływanego podmiotu.

© Kancelaria Prawna 'ipsa lex', tel.: 22–22 66 000