Dyrektor Izby Skarbowej; Skarga do sądu: WSA, NSA


W ramach warunków określonych poniżej oraz w załączonym Cenniku oferujemy pomoc prawną w postępowaniu:

- odwoławczym przed organami podatkowymi (odwołania od decyzji),

- przed sądami administracyjnymi - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego).


1. Zaskarżanie decyzji wydanych w I instancji

W toku postępowania strona może wnosić środki zaskarżenia, w tym odwołania od decyzji do organu II instancji. Przykładowo należy wskazać, że organem II instancji w stosunku do Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej jest Dyrektor Izby Skarbowej.


2. Zaskarżanie decyzji wydanych w II instancji do sądu administracyjnego - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Decyzje (oraz inne rozstrzygnięcia) wydawane w toku postępowania przed organami podatkowymi podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Skargi na decyzje i inne rozstrzygnięcia można wnosić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który orzeka w I instancji. Skargę do sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia i wnosi się ją za pośrednictwem organu, który wydał skarżone rozstrzygnięcie. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie: 

- uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części,

- stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części,

- stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach.


W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala.


Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.


3. Zaskarżanie orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 


Przy czym w odniesieniu do skargi kasacyjnej obowiązuje tzw. przymus adwokacki - skarga kasacyjna może być sporządzona zasadniczo tylko przez adwokata, radcę prawnego i doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych.


Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. 

© Kancelaria Prawna 'ipsa lex', tel.: 22–22 66 000