Wynagrodzenie - Cennik


Wynagrodzenie zależne jest od wartości kwestionowanego podatku czy innej daniny.


Poniżej opisane wynagrodzenie obejmuje sporządzenie i wniesienie właściwego środka zaskarżenia oraz zastępstwo w postępowaniu odpowiednio przed organem podatkowym lub wojewódzkim sądem administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym.

1. W przypadku zaskarżania rozstrzygnięcia organu I instancji do organu II instancji lub rozstrzygnięcia organu II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - wynagrodzenie obliczane od wartości kwestionowanego podatku wynosi:


•  do 200.000 zł: 2%, ale nie mniej niż 2.000 zł,

•  od 200.000 zł: 1%, ale nie mniej niż 4.000 zł.2. W przypadku zaskarżania orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego - wynagrodzenie obliczane od wartości kwestionowanego podatku wynosi:


•  do 200.000 zł:

3%, ale nie mniej niż 2.500 zł,

•  od 200.000 zł:

2%, ale nie mniej niż 5.000 zł.3. Powyższe kwoty są kwotami netto. Należy do nich dodać 23% VAT.


© Kancelaria Prawna 'ipsa lex', tel.: 22–22 66 000